Günümüzün yaşam felsefesi olarak benimsenen; üretim, tasarım, sağlık ve pazarlama gibi birçok farklı sektörün ana kriterlerinden biri haline gelen ve onların aynı noktada birleşmesine de olanak sağlayan ‘Sürdürülebilirlik’ kavramı, Birleşmiş Milletler Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonu’nun 1987 yılında yayınladığı “Ortak Geleceğimiz” isimli raporla hayatımıza girdi. Temelde, üretim ve çeşitliliği devam ettirerek kendi ihtiyaçlarımızı karşılarken, çevremize, doğaya ve canlılara güvenli ve sağlıklı bir gelecek bırakmak için tasarlanmış bir yaşam biçimi diyebiliriz. Bu yaşam biçimini toplum tarafından benimsendiği sürece, içinde bulunduğumuz sağlıklı yaşam koşulları, şu anki halini koruyarak gelecek nesillere aktarılabilir. 

Sürdürülebilirliğin 3 temel bileşeni nedir? 

1) Ekosistemleri korumak adına kaynakları akılcı kullanmaya teşvik eden çevre koruma

2) Mal ve hizmet tüketimini arttırıp refahın yükselmesini hedefleyen ekonomik büyüme

3) Sağlık, hayat ve eğitim kalitesini iyileştiren sosyal gelişim

Peki, sürdürülebilirliği sürdürmenin yolları nelerdir? 

Bunun için ilk aşamada sürdürülebilirliğin önemi benimsenmeli; gelecek toplumlara örnek bir figür olma amacı doğrultusunda aydınlatma, ısınma, temizlik ve hatta beslenme alışkanlıklarında gerekli değişiklikler yapılmalıdır. 

İşletmeler açısından bakıldığında, sürdürülebilir pazarlama; şirket çıkarlarının toplumsal çıkarlar ile çatışmadığı, ekonomik açıdan büyürken aynı zamanda sosyal ve çevre konularının da şirket gündeminde dahil edildiği sürdürülebilir pazarlama stratejileri geliştirmektir. Firmalar, tüketici ihtiyaçlarını karşılama sürecinde, ürünlerin ekosistemle uyumlu olacak şekilde fiyatlandırılma ve dağıtılmasını sağlamalıdır. 

Refah düzeyleri artan toplumlar zamanla daha çok ürün talep edeceklerdir. Fakat bu durum zamanla üretim alanında çevresel sorunlara yol açacaktır. Bu noktada devreye giren çevreye duyarlı üretim için önemli unsurlar şu şekildedir: 

 • Tüketici sayısı düşmeyecek ve tüketim alışkanlıkları ani bir değişiklik göstermeyecektir. 
 • Kitle üretim modern toplum için bir standarttır. 
 • Bütün ürünler tasarlanır. 
 • Bütün tasarımlar üretilir. 
 • Her ürün tasarımının çevresel bir etkisi vardır. 
 • Her üretim sürecinin çevresel bir etkisi vardır. 
 • İşin ilk aşamasında doğru tasarımı yapmak önemlidir. 
 • Tasarımcı tasarım aşamalarının hepsinde çevresel etkileri düşünmek zorundadır. 
 • Doğaya adil davranılmadığı takdirde sonuçlarına katlanmak gerekir. 

4 Temel Pazarlama İlkesi "Sürdürülebilen" Hale Nasıl Gelir? 

 • Müşteri Değeri : Müşteri istek ve ihtiyaçlarını, onlarla güvene dayalı ilişkiler kurarak sürdürülebilir olarak karşılamak. 
 • Müşteri Maliyeti : Ürün ve hizmetlerin çevresel ve müşteriye yönelik maliyetini dikkate almak. 
 • Müşteriye Uygunluk : Müşterilerin sürdürülebilir ürünlere ulaşmalarında ve kullanmalarında çözüm üretici olmak. 
 • Müşteri İletişimi : Ürün ve hizmetlerin müşteriye sunduğu değerlerin işletmeler tarafından müşteriye ulaştırılmasını sağlamak.

İşletmeler için 5 adımda Sürdürülebilir Pazarlama: 

 • Ekosistemler fiziksel olarak sınırlayıcı bir faktördür. Bundan dolayı üretilen pazarlama stratejileri, çevreyi etkilemeyen ve eko-maliyetlerin ödenmesine yönelik olmalıdır. 
 • Ürün yaşam eğrisi sistemi sürdürülebilir pazarlama için önemlidir. Ekosisteme yapılan etkinin insan ve örgüt kararlarının sonucu olduğu göz ardı edilmemelidir. 
 • Sürdürebilirliği sağlayacak diğer iki önemli stratejiler: Kirliliği engellemek ve kaynakların geri kazanımını sağlamaktır. Ekosistem verimliliğini arttırmak için bu stratejiler sıfır-atık ürün sistemleri ile geliştirilmelidir. 
 • Günümüzde, firmalar ve tüketicilerin benimsedikleri pazarlama kararları ve stratejileri, israf miktarını ve atık kaynaklarını da gösteriyor. Bu yüzden, ‘‘Küçük çaptaki iyileştirmelerin toplam kazanımlara önemli bir katkısı vardır’’ bakış açısı benimsenmelidir. 
 • Sürdürülebilir pazarlamada, işletmeler hedeflerini gerçekleştirme ve müşterileri tatmin etme yolunda ilerlerken çevresel uyumluluk yaratmalıdır. 

Tüm bu kriterler sağlanıp pazarlama sektöründe sürdürülebilir ‘pazarlama politikası’ oluşturulduktan sonrabu politikayı canlı tutmak ancak bilinçli üreticiler, bilinçli tüketiciler ve bilinçli işletmeler ile mümkündür. Pazarlama politikasına sürdürülebilir tasarım, üretim ve pazarlamayı dahil eden Brainworks Global, ‘‘pazarlama faaliyetleri devam ederken sürdürülebilirlik ilkesinden de taviz vermemek’’ ilkesiyle İzmir, İstanbul ve global reklam ajansları arasında örnek bir bilinçli işletme figürü teşkil ediyor.